Ο παραλήπτης ή ο εκπρόσωπος του αποδέχεται αυτομάτως και ανεπιφύλακτα τους όρους συναλλαγής που ακολουθούν :

  • Συμφωνείται ότι, κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συναλλαγή θα επιλυθεί στα δικαστήρια Αθηνών.
  • Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται μόνο με έντυπη απόδειξη της DATAFILE Services ή με επώνυμη κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρείας :
  • Τα πωλούμενα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της DATAFILE Services μέχρι πλήρους εξόφλησής τους. Εξόφληση θεωρείται η κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης ή η εμπρόθεσμη πληρωμή των αξιόγραφων που ο αγοραστής παρέδωσε στην DATAFILE Services.
  • Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή και παραδίδονται στο ισόγειο της έδρας του ή στο πρακτορείο μεταφοράς της προτίμησής του.
  • Προϊόντα επιστρέφονται προς πίστωση μετά από έγκριση της DATAFILE Services, αχρησιμοποίητα στην συσκευασία τους και πιστώνονται στην τρέχουσα τιμή τους.
  • Προϊόντα ελαττωματικά ,καλυπτόμενα από εγγύηση ,των οποίων η παραγωγή έχει σταματήσει ,πιστώνονται στην τρέχουσα τιμή ή αντικαθιστώνται με αντίστοιχο προϊόν.
Back to Top